GDPR & DATAPOLICY

Sekretesspolicy

För att kunna kontakta dig och erbjuda den bästa servicen behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Vi värnar om våra kunders integritet och sparar därför bara dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss eller har ett aktuellt ärende på gång. Vi på Cykelance är de enda som har tillgång till dina uppgifter.

Du kan när som helst (skriftligen) begära att få dina uppgifter utlämnade, ändrade, raderade eller kompletterade. Enda undantaget är de uppgifter som krävs för att vi ska uppfylla laga krav, exempelvis i fråga om betalning och momsredovisning. Dessa uppgifter måste vi enligt bokföringslagen spara i minst sju (7) år.

Bokningar

Om du tar kontakt med oss via vårt bokningsformulär samlar vi in den informationen du uppger i formuläret. Dessa uppgifter används till att kontakta dig, svara på frågor och boka in de tjänster du eventuellt efterfrågat.

Ring mig

När du skriver in ditt namn och telefonnummer och vill att vi kontaktar dig används dessa uppgifter endast till att ringa upp dig i det specifika ärendet. Ditt telefonnummer sparas inte för användning vid något annat tillfälle – såvida vi inte kommit överens om det separat.

Kakor

Vi använder kakor (ofta benämnda cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats och ge dig tillgång till olika funktioner. Kakan är en liten textfil som vår webbserver tillfälligt sparar ner på din dator och den kopplar ihop information på servern med datorn. Den kan ha flera funktioner, som exempelvis att hålla reda på vilket språk du valt och att föra statistik över vilka sidor som är mest populära.

Du behöver inte acceptera kakor för att besöka vår sida, men din upplevelse kan bli begränsad och vissa funktioner helt stoppade. I de kakor vi använder sparas ingen personlig information. Läs mer om kakor hos Post & Telestyrelsen.

Google Analytics

Vi använder ett webbanalysverktyg från Google för att få en översikt över hur besökarna använder vår webbplats, så att vi kan förbättra exempelvis innehållet och strukturen på sidan. Tjänsten använder kakor för att analysera hur besökarna använder webbsidan, sammanställa rapporter och tillhandahålla andra tjänster kopplade till användarnas aktiviteter och surfvanor. Informationen vidarebefordras automatiskt till Google och lagras på deras servrar. Detta inkluderar exempelvis din IP-adress och vilka sidor du besökt under sessionen.

Google kan, enligt sina allmänna villkor, komma att överföra denna information till tredje part, där det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar information för Googles räkning. Däremot kommer Google inte att koppla samman din IP-adress med annan data. Genom att använda denna webbplats och godkänna kakor samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Privacy Policy

To be able to contact you and offer the best service, we need to save your contact information. We protect the privacy of our customers and therefore only save your personal information as long as you are a customer with us or have a current case in progress. We at Cykelance are the only ones who have access to your information.

You can at any time (in writing) request that your information be disclosed, changed, deleted or supplemented. The only exception is the information required for us to meet legal requirements, for example in terms of payment and VAT reporting. According to the Accounting Act, we must save this information for at least seven (7) years.
Reservations

If you contact us via our booking form, we collect the information you provide in the form. This information is used to contact you, answer questions and book the services you may have requested.
Call me

When you enter your name and telephone number and want us to contact you, this information is only used to call you in the specific case. Your phone number will not be saved for use at any other time - unless we have agreed on it separately.
Cookies

We use cookies (often referred to as cookies) to improve your experience of our website and give you access to various functions. The cookie is a small text file that our web server temporarily saves down on your computer and it connects information on the server with the computer. It can have several functions, such as keeping track of which language you have chosen and keeping statistics on which pages are most popular.
You do not have to accept cookies to visit our site, but your experience may be limited and some features completely stopped. No personal information is stored in the cookies we use. Read more about cookies at Post & Telestyrelsen.
Google Analytics

We use a web analytics tool from Google to get an overview of how visitors use our website, so that we can improve, for example, the content and structure of the page. The service uses cookies to analyze how visitors use the website, compile reports and provide other services related to users' activities and surfing habits. The information is automatically forwarded to Google and stored on their servers. This includes, for example, your IP address and which pages you visited during the session.
Google may, in accordance with its terms and conditions, transfer this information to third parties, where required by law or in cases where a third party processes information on Google's behalf. However, Google will not associate your IP address with any other data. By using this website and accepting cookies, you agree that Google processes your personal data as described above.
cykelanc_logo_small